Skjutbana, Almunge JSK. Foto: Magnus Falk

Egenkontroll

Alla som ansvarar för en skjutbana har skyldighet att planera och kontrollera verksamheten. Olika regler kan gälla om det är en förening eller en "professionell" bana.
Läs mer i Miljöhandboken som du hittar i menyn till vänster.

 

Visste du att din förening måste göra egenkontroll?

Egenkontroll är något som varje förening har en skyldighet att göra. Den måste genomföras för att det ska finnas förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva skjutverksamhet på skjutbanan. Miljönämnden i kommunen är tillsynsmyndighet för verksamheter i kommunen.

Det betyder att miljönämnden kontrollerar att:

  • verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och miljöbalkens syften
  • verksamheterna inte bryter mot förordningar, föreskrifter eller beslut utfärdade med stöd av miljöbalken
  • det finns en fungerande egenkontroll

 

Tillsyn

Vid tillsynen kan miljökontoret granska rapporter och andra dokument vid föranmälda eller oanmälda inspektioner. I tillsynen ingår bland annat granskning av anmälan av verksamheten, tillstånd och eventuella klagomål. För tillsynen tar miljökontoret ut en tillsynsavgift där tillsynstiden baseras på SKR:s taxebilaga 2–3 under punkten skjutbanor C 92.02 och timersättningen debiteras enligt den kommunala timtaxan. Vid utökat tillsynsarbete fakturerar vanligen nämnden föreningen en extra avgift.

 

Spårbarhet

Verksamheten skall vara spårbar, vilket innebär att ammunition som förbrukas och rester som förs bort som skrot eller återanvänds skall redovisas, detta gäller även övrigt material som tas till och från skjutbanan. Till exempel, genom att särskilja ammunitionskalibrar kal .22 och grövre kalibrar vid redovisning av skott går det att beräkna ungefärlig mängd föroreningar i form av kulor som blir kvar i kulfång.

Egenkontrollen skall föras kontinuerligt och sammanställs årligen i ett protokoll. Sammanställs egenkontrollen en gång vid årets slut är det enkelt att i fortsättningen årligen göra en uppdatering i de delar som har förändras.

 

Förändring på skjutbanan - Ny miljöanmälan

Kom ihåg att en förändring av verksamheten kan vara en anledning att göra en ny anmälan om förändrad verksamhet. Gör en förfrågan till tillsynsmyndigheten om du planerar en betydande förändring på skjutbanan. En väsentlig förändring kan vara om ni utökar verksamheten med ett stort antal skott eller om ni ändrar eller anlägger en ny bana för en ny skyttedisciplin inom området. En väsentlig förändring av skytteverksamheten kräver en ny anmälan om miljöfarlig verksamhet som skall lämnas till kommunens miljönämnd.

 

 

Dokumentmallar för egenkontroll samt tillhörande instruktion

Instruktion till mall för egenkontroll på skjutbana (pdf)

Mall för egenkontroll (word)

Mall för egenkontroll - gevär och pistol (word)

Senast uppdaterad: 24-01-25 av Björn Bergström