Förenings-ABC

I denna ordbok beskrivs kort verksamheten, skyldigheter och förmåner. Mer information kan du läsa på hemsidan.

Bidrag och ekonomiskt stöd: Medlemskapet i SvSF berättigar föreningar till statliga stöd för barn- och ungdomsverksamhet. Inom dessa kan även riktade satsningar förekomma.

  • LOK – statligt lokalt aktivitetsstöd ges ut vid aktiviteter för barn och ungdomar.
  • Projektstöd – för att utveckla befintlig verksamhet.
  • Anläggningsbidrag – främst till att skapa nya aktivitetsytor och nya idrottsmiljöer.

GDPR: Alla föreningar ska följa de riktlinjer som finns för hantering av personliga data samt ha en skriven plan för hur det ska gå till. Till detta hör också att ge förbundets kansli tillåtelse att hantera medlemmarnas data via IOL.

Frivillig Försvarsorganisation (FFO) samt MSB: SvSF är en del av Sveriges kris- och krigsberedskap där uppdraget är att utbilda skytteinstruktörer.

Förbundsmötet: Högsta beslutande organ för SvSF, röstberättigade är representanter för resp SDF.

Förbundsstyrelsen: Väljs på förbundsmötet, hanterar SvSF enl beslut tagna på mötet samt stadgar.

Föreningsavgift (årsavgift): Denna beslutas på SvSF årsstämma och ska betalas senast 31 januari.

Föreningshemsida: SvSF rekommenderar svenskalag.se som plattform, men varje förening kan fritt välja leverantör beroende på egna behov.

Försäkringar: I medlemskapet ingår de försäkringar som RF har avtalat som ger föreningar skydd, samt den olycksfallsförsäkring för deltagare i träning och tävling som SvSF har tecknat.

IdrottOnline (IOL): IOL ingår i medlemskapet och är administration och kommunikation mellan medlem-förening-specialförbund-RF och innehåller bl.a. medlemsregister och ansökan för ekonomiska stöd.

IID-nummer: ”Medlemsnummer"/Tävlingslicensnummer som skapas av IOL, används för identifikation av enskild skytt.

Kansli: Tel: 08-699 63 70, e-post: office@skyttesport.se. Administratör, föreningsutvecklare, utbildningsansvarig, FFO- och MSB-ansvarig, kommunikatör, sportchef o förbundschef hanterar och svarar på frågor om Svenska Skyttesportförbundets verksamhet.

RF-SISU: Idrottsutbildare med verksamhet på distriktsnivå, med verksamhet inom folkbildning, utbildning och förbundsutveckling.

Skjutbaneinstruktion: Ska finnas uppsatt på varje skjutbana. Ska innehålla lokala restriktioner och tillåtna skjuttider, vapentyper och ammunition samt ansvarig person m.m.

Skyttekort: En obligatorisk skytteutbildning för skyttar som tävlar utanför sin egna förening. Skyttekort krävs även för att kunna lösa tävlingslicens. SvSF rekommenderar att alla medlemmar i en skytteförening innehar skyttekort. Du kan ta ditt skyttekort via vår utbildningsportal.  

Specialdistriktsförbund (SDF): 20 st distrikt som lokalt hanterar SvSF:s arbete. Styrelsen väljs av föreningar inom distriktet.

Stadgar: Föreningar som är medlemmar i SvSF ska ha sina stadgar anpassade till RF:s standardstadga.

Säkerhet och Miljö: SvSF har avtal med expertis för hjälp vid frågor om skjutbanor och miljö.

Tävlingskalendern: IndTa innehåller bl.a. administration av tävlingar, anmälan och resultathantering samt köp av tävlingslicens.

Tävlingslicens: En obligatorisk individuell avgift för skyttar från 15 år (13 år vid SM) som deltar i tävling inom SvSF. Undantag finns för vissa tävlingar enl. Allmänna bestämmelser.

Utbildningsportalen: Innehåller utbildningar och information om dessa. Här kan vissa utbildningar genomföras digitalt bl.a. för skyttekort.


Senast uppdaterad: 23-01-19 av Daniel Blomqvist