Åliggande

Sektionens arbete styrs av stadgar för SvSF, Kap 4.

24§ UPPGIFT

Sektionerna, som är underavdelningar inom SvSF, ska inom sina specialområden arbeta för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla medlemmar kan delta på sina villkor och ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik internationell elit.

34 § ÅLIGGANDEN

Det åligger samtliga sektionsstyrelser att:

 1. verkställa sektionsmötets beslut;
 2. inom ramen för tilldelade resurser upprätta budget till ledning för verksamheten under verksamhetsåret samt tillställa FS budgeten för fastställelse;
 3. verka för att sektionen bedriver verksamhet ur ett barn- och ungdomsperspektiv;
 4. besluta om disponibla medel inom ramen för fastställd budget;
 5. till FS för fastställelse anmäla sektionens två ledamöter i FS;
 6. bereda sektionsmötesärenden;
 7. utfärda kallelse till sektionsmöte;
 8. till FS lämna förslag om utdelning av förtjänsttecken;
 9. föra protokoll och nödvändiga böcker och i övrigt sköta löpande ärenden;
 10. inom sitt specialområde följa, samt bland annat med ledning av uppgifter från SDF och föreningar, ta hand om och vidareutveckla lovande förmågor;
 11. vidta åtgärder för att SM anordnas samt när det gäller breddelit uttagning av skyttar, lag och ledare till landskamper samt uttagningstävlingar;
 12. arbeta långsiktigt med en rullande flerårsplan, som årligen föreläggs FS tillsammans med specificerad resursbehovsanmälan;
 13. biträda SDF vid utbildning av instruktörer, domare och funktionärer;
 14. leverera tävlingsresultat och sektionshandlingar till SvSF kansli för arkivering;
 15. stimulera till att barn/ungdomar stannar inom organisationen även upp i vuxen ålder;