Gevärssektionens årsmöte 2023

Under 37 minuter av lördagskvällen genomfördes Gevärssektionens årsmöte under Bo Ohlssons ledarskap. Mötet var hybrid digitalt och fysiskt i Linköpings skyttecentrum.

Totalt genomfördes årsmötet med 20 fullmakter, varav 19 föreningar och 1 distrikt. Ytterligare ett tiotal personer medverkade i mötet.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2022 samt verksamhetsplan och budget 2023 genomgicks och fastställdes. Valberedningens sakrevision fastställdes och sektionens verksamhet 2022 godkändes.

Årsmötet behandlade en motion från Dalstorps Skf som bifölls och vidarebefordrades till Regelkommittén för implementering.

Ordföranden Mikael Svensson omvaldes på ett år medan ledamöterna Patrik Hjortskull, Marie Jannesson, Sven Johansson och Marcus Olsson omvaldes på två år.

Lars Lennartsson, Emma Wallerström, Lolo Ramsing och Roger Strandh är sedan tidigare valda till 2024.

Amanda Berglund, Söraby, och Anna Grönlund, nyvaldes som unga ledamöter.

Valberedningen B-O Hägglund, Veronica Rosendahl, Thomas Johansson och P-O Söderlund stod samtliga till förfogande och omvaldes.

Under övriga ärenden lyftes några punkter till regelkommitté och styrelse att arbeta vidare på. Christian Erlandsson gjorde reklam för föreningsledarutbildningen och uppmanade föreningarna att utbilda sina ledare.

Mikael Svensson 23-03-11