Ny ”Fond för bidrag till skyttet inom StSF” "Ungdomsfonden"

Nu kan alla föreningar inom StSF söka pengar till utveckling av ungdomsskyttet. Pengarna är de bidrag från A&B till gevärsskyttet som aldrig togs ut inom de gällande tidsramarna. Läs om statuter, anvisningar och bakgrund nedan:

Statuter

Alla föreningar inom Stockholms Skyttesportförbund (StSF) kan söka medel från ”Fond för bidrag till skyttet inom StSF”. Medlen skall användas till utveckling av ungdomsskyttet inom föreningen (breddskytte). Man kan ansöka om halva kostnaden för föreningens satsning dock max 5.000 kr. Varje förening kan få bidrag från fonden en gång.

Ansökan ska innehålla projekt/aktivitetsbeskrivning, budget och tidsplan. Efter genomförd aktivitet skall en kort beskrivning/berättelse skickas in till StSF. Beskrivningen kommer att publiceras på vår hemsida som nyhet.

Anvisningar

  • Skicka ansökan till office@stockholmsskytte.se
  • Ansökan ska innehålla:
    • Projekt/aktivitetsbeskrivning, Budget, Tidplan
  • Beslut om bidrag tas av StSF’s styrelse
  • Utbetalning sker efter genomförd aktivitet och redovisning av kostnaderna, om möjligt styrkt med kvitton och/eller fakturor.
  • Efter genomförd aktivitet skall en kort beskrivning/ berättelse skickas in till StSF. Beskrivningen kommer att publiceras på vår hemsida som nyhet.
  • Ekonomisk redovisning skickas till office@stockholmsskytte.se
  • Berättelse om satsningen – bilder och text – skickas till office@stockholmsskytte.se

Bakgrund

Från den tidigare Frivilliga Skytterörelsen fanns inom Stockholmsförbundet pengar avsatta för att ge bidrag till investeringar som gagnade gevärsskyttet. En del av de bidrag som beviljades har inte tagits ut, då tidsgränsen gick ut i slutet av 2021. Resterande medel finns nu i en ny fond ”Fond för bidrag till skyttet inom StSF”. Fonden uppgår till ca 84 000 kr.

Johanna Arogén 22-08-11