Hoppa till sidans innehåll

De frivilliga försvarsorganisationerna


De 18 frivilliga försvarsorganisationerna består av ideella föreningar med totalt ca. 350 000 personer som är engagerade på olika sätt. 
Alla FFO:er har särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar. 
Organisationerna är självständiga, opolitiska och ideella sammanslutningar där styrelser och funktionärer väljs efter demokratiska principer. De är dessutom fristående i förhållande till varandra och till myndigheterna.

Gemensam sida för de frivilliga försvarsorganisationerna

 

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) är ett nätverk för de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Inom FOS sker samverkan, gemensamma utbildningsinsatser och andra gemensamma aktiviteter för de frivilliga försvarsorganisationerna. FOS samordnar även till viss del extern information om frivillig försvarsverksamhet.

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)
Bilkåren har 50 lokala kårer med ca. 4 500 medlemmar runt om i landet.
Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare och logistiker till totalförsvaret, de utbildar bland annat på lastbil, lastbil med tungt släp, buss, bandvagn, terrängbilar samt minibuss.
Medlemmarna är engagerade både i den militära och den civila delen av totalförsvaret. Samverkar sker bland annat med Polismyndigheten, Trafikverket, Svenska Kraftnät, Energimyndigheten och ett antal länsstyrelser. Inom kårverksamheten jobbar de också med totalförsvarsinformation, både internt och externt.

Frivilliga Automobilkåren (FAK)
FAK säkerställer transport och logistik i händelse av kris eller krig. De utbildar och tillhandahåller förare av allt från bandvagnar till lastbilar och ATV.
Även elkraftsoperatörer och motorsågsoperatörer ingår i personalförsörjningsresurserna. Inom ramen för Motortransportenheter MTE, som vi bedriver tillsammans med Bilkåren, har de även tillgång till självförsörjande enheter med fordon och materiel.

Frivilliga Flygkåren (FFK)
FFK har ca. 2 400 medlemmar fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, kärleken till flyget och viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper.
FFK är en del av svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar. FFK:s medlemmar utför varje år uppdrag för Kommuner, Länsstyrelser, Räddningstjänster, Försvarsmakten, Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Polisen och Sjöräddningen.
När de flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket billigt komplement av samhällets resurser.
FFK kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton till en uppdragsgivare på marken.

Frivilliga Motorcykelkårernas (FMCK)
FMCK är den enda av totalförsvarets avtalsorganisationer som utbildar motorcykelordonnanser för att bland annat bistå samhället vid oväntade påfrestningar.
Det gemensamma för FMCK:s ca 5 000 medlemmar är naturligtvis motorintresset, men också viljan att möta nya utmaningar och lösa uppgifter med hjälp av motorcykeln. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram oavsett väglag och terräng, i alla väder under alla årstider och dygnet runt.
En av FMCK:s huvuduppgifter är att rekrytera, utbilda och avtalsplacera motorcykelordonnanser i totalförsvarets organisation.

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)
FPF arbetar bland annat med rekrytering och utbildning av personal som arbetar med personalfrågor inom totalförsvaret.
FPF-föreningar har i uppdrag att till sina medlemmar ge information och utbildning som anknyter till förbundet närliggande verksamhet.

Frivilliga radioorganisationen (FRO)
FRO bemannar sambands-befattningar både inom samhällets krisberedskap och i Försvarsmakten. En viktig kompetens är att upprätta ledningssystem – med radio eller data – när ordinarie system slutat fungera.
FRO har även en stor kompetens när det gäller IT-säkerhet och har ca. 3 000 medlemmar över hela landet.

Flygvapenfrivilliga (FVRF)
FVRF är en frivillig försvarsorganisation som finns över hela riket och har uppdrag från både Försvarsmakten och MSB. Uppdragen syftar främst till att stödja flygrelaterad verksamhet.
Att arbeta med de många ungdomar som har ett intresse för den militära flygverksamheten är en av våra största uppgifter.

Insatsingenjörerna (IIR)
IIR organiserar för närvarande ca. 400 ingenjörer inom bygg- och anläggningsbranschen, med en mycket bred civil och militär kompetens.
IIR är den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil (civil-, militär-, social-kompetens, språkkunskaper, erfarenheter, lokalkännedom m m) oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag/mission.

Svenska Brukshundklubben (SBK)
SBK är en ideell medlemsorganisation med ca. 60 000 medlemmar.
SBK utbildar patrullhundar åt Försvarsmakten och räddningshundar åt bland andra MSB samt Sjöfartsverket. Utbildningarna sker på ca. 300 lokala brukshundklubbar runt om i landet.

Svenska Blå Stjärnan (SBS)
SBS har samhällets uppdrag att ta hand om djur vid kriser, katastrofer, utbrott av djursmitta eller andra händelser som kan drabba djur.
SBS medlemmar utbildas så att de kan rycka ut vid oförutsedda händelser och kriser i samhället. SBS ansvarsområden är djurskötsel och smittskydd. De utbildar medlemmar för uppdrag främst till Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska Anstalt (SVA) och Försvarsmakten. Sedan ett par år tillbaka har SBS även ett uppdrag att stärka hushållens krisberedskap.

Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF)
SCF rekryterar och utbildar personer till Frivilliga Resursgrupper (FRG) som stöd för kommunen, en förstärkningsresurs i utsatta lägen. FRG hjälper till med evakueringar, information, administration och medmänskligt stöd till drabbade.

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
SFF har som övergripande mål att skapa förståelse för och stimulera till utövande av fallskärmshoppning samt träning och tävling i vindtunnel med syfte att uppnå meningsfulla fritidsaktiviteter, kunskaper, tävlingsresultat och gemenskap. 
Varje år görs ca. 80 000 fallskärmshopp i Sverige av SFF:s 1 400 medlemmar som bedriver verksamhet i 16 klubbar utspridda i landet. 
SFF uppgift som frivillig försvarsorganisation är att: 
• Bedriva försvarsupplysning samt försvarsinformation.
• Leda alternativt medverka vid utbildning av frivilligpersonal.
• Rekrytera, upprätthålla och utveckla hoppkunskaper hos fallskärmsjägarpersonal.
• Utbilda och upprätthålla hoppkunskaper hos befäl och annan nyckelpersonal för totalförsvarets behov.

Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK)
SLK ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig för att stärka samhällets förmåga till krishantering. På uppdrag av Försvarsmakten utbildar de stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar.
På uppdrag av MSB utbildar de stabsassistenter till bland annat Jordbruksverket och PTS.
En viktig del av utbildningen är ledarskap för att du som individ ska ha bästa förutsättningar att i en kris arbeta effektivt som gruppmedlem eller ledare.

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
SPSF är en riksorganisation för landets föreningar som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program (nationellt skytte).
Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därmed verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av vapen.
Förbundet har ca. 30 000 medlemmar, fördelade på ca. 500 föreningar över hela landet. Förbundet utbildar pistolskytteinstruktörer och ammunitionsmän för framför allt Hemvärnets behov. 

Svenska Röda Korset (SRK)
SRK är Sveriges största humanitära organisation med närvaro i flertalet kommuner, där de genom väl fungerande lokala föreningar driver den lokala verksamheten. 
Röda Korset ett komplement till samhällets övriga skyddsnät.

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)
Försvarsutbildarna har frivilliga förstärkningsresurser inom CBRN, kriskommunikation, hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd på regional och nationell nivå. De bidrar även för regionala förstärkningsresurser i två kärnkraftslän. 
Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation med syfte att stärka totalförsvaret. Deras verksamhet innefattar hela skalan från den enskildes säkerhet till samhällets försvar för såväl medlemmar, civila och militära uppdragsmyndigheter som för en försvarsintresserad allmänhet. De totalt 26 000 medlemmarna kan bidra med stöd vid övningar, vid allvarliga händelser och vid höjd beredskap eller krig.
Dessutom genomför de kostnadsfritt föreläsningen "För din säkerhet!" för allmänheten där deltagarna lär sig hur de kan öka sin egen krisberedskap och samarbetar då gärna med kommunerna.

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)
SVK RF bedriver såväl ungdomsutbildning som vuxenutbildning. Organisationen är över hundra år gammal och var en gång i tiden en del av marinen. De är den enda av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna som har sin verksamhet förlagd till havet. 
De består av 18 lokala Sjövärnskårer som är lokaliserade längs Sveriges kust. De lokala kårerna tillsammans med organisationens förbundsstyrelsen utgör Sjövärnskåren vars signum är örlog och sjömanskap. 
Sjövärnskåren har totalt 4 200 medlemmar och 1 300 av dessa är yngre än 25 år och bedriver verksamhet på fyra ställen längs vår kust från Härnösand i norr till Könsö på västkusten. De har sommarskolor riktad mot ungdomar i åldersskiktet 15 – 19 år. En sommarskola varar i cirka tre veckor och har ca. 500 ungdomar varje sommar. Vi har dessutom enveckors läger för ungdomar som kommer från invandrartäta områden dvs. elever med ursprung från ett antal olika läder med olika kultur, ett läger som bidrar till integration samtidigt som vi bibringar kunskap om försvarsmakten.
Sjövärnskåren har en utbredd vuxenverksamhet som framförallt syftar till att rekrytera och utbilda till deras befattningar inom Hemvärn med marina uppgifter. De utför även uppgifter åt Marinen såsom transporter och att övervaka skjutområden m.m. De lokala kårerna bedriver dessutom lokalutbildning på hemorten och då exempelvis teoretiks navigation som varvas med praktiska moment.
MSB är en viktig uppdragsgivare åt Sjövärnskåren och de har varje år en större och en mindre samverkansövning med bl.a. Kustbevakningen, Sjöpolisen, SSRS samt fartyg från olika lokala sjövärnskårer.
Sjövärnskåren har bl.a. varit insatt i skärgården efter oväder och då har uppgiften varit att förse öar med färskvatten och att se till att de boende ej blivit helt isolerade.

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)
SvSF är riksorganisation för de föreningar som utövar det internationella skyttet med gevär, pistol, lerduva och viltmål.
Förbundet har ca 100 000 medlemmar i drygt 1 000 föreningar fördelade över hela landet. Förbundets föreningar har även en omfattande nationell verksamhet i det nationella skyttet med gevär. 
SvSF har som frivillig försvarsorganisation i uppdrag att utbilda Skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten. Instruktörsutbildningen ger instruktörerna utbildning på AK4 och omsätter SvSF:s ordinarie skjututbildning "att träffa där man siktar" till försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Utbildningen syftar mot att skytten ska ha förmåga att göra egenkontroll och själv utveckla sitt skytte. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Försvarsmakten och där Frivilliga Skytterörelsen - nu Svenska Skyttesportförbundet - har varit delaktig i framtagandet av nytt Skjutreglemente för Försvarsmakten.
SvSF har i dagsläget utbildat Riksinstruktörer som i sin tur har utbildat Skytteinstruktörer. Dessa instruktörer har använts av olika Utbildningsgrupper som stöd vid ordinarie skjututbildning. Ett fåtal instruktörer har varit försvarsmakten behjälpliga vid instruktörsutbildning avseende PSG 90 och AK5 C.

Uppdaterad: 19 JAN 2021 15:38 Skribent: Eric Wallberg
Epost: Adressen Gömd

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

MÄSTERSKYTTEN


SAMARBETSPARTNERS

 


 
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet


TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...