Hoppa till sidans innehåll

Redovisning av SvSF:s Föreningsenkät

11 MAJ 2020 12:00
Den första april skickade SvSF:s kansli ut en enkät till landets dryga 1000 föreningar. Enkäten behandlade bland annat frågor om medlemsregister, tävlingskalender och utbildning. 426 föreningar svarade och redovisningen finner ni här.
  • Uppdaterad: 11 MAJ 2020 12:00

Först och främst vill vill vi tacka alla föreningar och personer som ställt upp och svarat på enkäten. Svaren kommer att användas som underlag på var vi befinner oss i utvecklingen idag, och vad som kan behövas prioriteras framöver. 

Denna artikel kommer som sagt vara en enklare sammanfattning. Är man intresserad av att fördjupa sig kring svaren finns en länk till en 13 sidor lång artikel längst ner på sidan. Där finner ni även länk till utformandet av själva enkäten som gjordes via Google Formulär.

Svarsfrekvens

Som redan påpekats, så inkom det svar från 426 föreningar. Glädjande nog är alla 20 distrikt representerade bland dessa. Liksom fördelningen av föreningar inom förbundet, blev enkäten representerad av mestadels gevärsföreningar. Men även här har vi fått svar från alla discipliner, även då flersektionsföreningar som representerar flera discipliner. Av de 426 föreningarna finns gevär representerat i drygt 250 av dem, antingen som ensam gren eller som del av en flersektionsförening.

Administration

Några slutsatser vi kan dra är att många föreningar uppdaterar sitt medlemsregister vilket är bra då detta är ett krav för att få vara medlem i SvSF. Detta eftersom vår verksamhet till stor del är finansierad av bidrag från staten och delas ut av Riksidrottsförbundet. En av parametrarna i bidragsdelen är just medlemsantal. Därför är det viktigt för förbundet att våra föreningar har rätt antal medlemmar inlagda och håller det uppdaterat så gott det går. Av de svarande föreningarna uppger ca 75% att de har uppdaterat sitt register. Här är vår ambition att framöver kliva upp närmare 100 %.

Gällande den Tävlingskalender som SvSF använder sig av, uppger drygt 50 % av de svarande föreningarna att de använder sig av den. Av de kommentarer vi fått in så är den största anledningen att man inte använder den att man inte har externa tävlingar, eller att verksamheten ligger vilande. Av de som använder Tävlingskalendern var kommentarerna blandade. Många tycker den är krånglig och behövs göras mer användarvänlig. Här finns ett utvecklingsarbete för att alla ska känna sig bekväma med att använda Svenska Skyttesportförbundets officiella tävlingskalender.

Gällande LOK-stöd för våra föreningar, alltså det stöd som söks från staten för de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar mellan 7–25 år, angav hälften av de svarande att de sökte och hälften inte sökte detta stöd. Detta tror vi, och stämmer också enligt en del kommentarer, beror på att vi har många föreningar som bara har verksamhet för vuxna. Skyttesport är ändå en idrott som passar för alla åldrar. Dock var även en del kommentarer fokuserade mot att det är för mycket administrativt arbete för en liten peng.

Tränare och ledare

Utifrån svaren i enkäten gällande ledare och tränare bekräftas bilden av att utbildningar inom SvSF kommit lite i skymundan och inte har prioriterats de senaste åren.
Trots detta ser vi att 91% av föreningarna har någon form av aktivitetsledare vilket är positivt, dessa är mycket viktiga då de kan ta hand om de nya medlemmar som kommer till föreningen.

Tyvärr ser det sämre ut med andelen unga under 25 år och kvinnor med ledarroller i föreningarna. 29,1% av föreningarna anger att de har ledare som är under 25 år men av alla ledare som angivits i enkäten är endast 8,1% av dem under 25 år.
Något bättre är det gällande kvinnliga ledare där 53,1% av föreningarna har minst en kvinna i ledarroll och 16,6% av alla ledare är kvinnor.
Detta kan till viss del förklaras med att 65% av föreningarna har ungdomsverksamhet (13–20 år) och ungefär 27% av SvSF:s medlemmar är kvinnor.

Gällande om ledarna har med sig någon utbildning i sin ledarroll visar det sig att 54,5% av föreningarna har någon ledare med ledarskapsutbildning. Det innebär att nästan hälften av föreningarna bedriver sin verksamhet med outbildade ledare.
När vi kommer till om föreningarnas ledare har någon av SvSF:s tränarutbildningar, ”Biträdande föreningstränare” eller ”Föreningstränare”, visar det sig att 23,5% av föreningarna har någon ledare som är utbildad till Biträdande föreningstränare och 26,8% av föreningarna har någon ledare som är utbildad till Föreningstränare.

Angående SvSF:s tränarstruktur upplever ungefär tre av tio att den är bra medan nästan hälften anger att de inte känner till den eller inte har någon åsikt.
Många uttrycker att det är för dålig tillgänglighet till utbildningarna då det bl.a. erbjuds för få utbildningar eller att distriktets utbildningsverksamhet inte fungerar tillräckligt bra. Det upplevs även som att den egna föreningen har för liten verksamhet eller att det är svårt att motivera medlemmarna till att gå en utbildning.
Det kom även in flera förslag på förbättringar som till exempel att satsa på webbutbildningar och ta fram kortare utbildningar för nya medlemmar.

I enkäten ser vi även att ungefär sex av tio föreningar vet vart man ska vända sig om de vill gå en utbildning medan fyra av tio inte vet. Här är målet såklart att alla ska veta vart man vänder sig för att gå en utbildning även om det inte är aktuellt för tillfället.

Att utbildningen av ledare och tränare kan förbättras betydligt kommer inte som någon överraskning och därför anställdes i början av året Eric Wallberg som utbildningsansvarig till kansliet och jobbar nu med utbildningsfrågor.

Policy för jämställdhet

När man tittar på Svenska Skyttesportförbundets fördelning i kön är det en klar övervikt för det manliga könet. Av 110 000 medlemmar är ca 80 000 av det manliga könet. SvSF jobbar aktivt för att skapa förutsättningar för jämställd idrott och kommer under 2020 genomföra ett jämställdhetsarbete för att utveckla Svenska Skytteförbundets verksamhet så att den ska bli lika attraktiv att utöva för alla intresserade av skytte. Detta i ett led av att svensk idrott har tagit beslut i en strategi där en av pusselbitarna är jämställd idrott där alla känner sig välkomna. De svar som inkommit i denna enkätundersökning kommer vi att ta med oss i jämställdhetsarbetet.

Övriga kommentarer

I enkäten fanns det möjlighet att uttrycka sig om övriga tankar. Ett fält där fritext var möjlig och där de som svarade på enkäten fick uttrycka sig fritt om verksamheten inom SvSF. En sak som framkommit kring detta är att det är svårt att driva en ideell förening idag. Styrelsemedlemmar upplever att det är svårare att fånga ideell kraft, och att det endast är några få tappra som driver runt en förening.

Det nämns även att man upplever att bredden inte satsas på, utan det är elit som fokuseras på riksnivå. Här kan SvSF behöva vara tydligare i kommunikationen om att alla skyttar räknas och satsas på, inte minst breddskyttet där de flesta utövare idag finns.

Hur går vi vidare?

Här under väljer vi ut de viktigaste punkter som SvSF kommer arbeta vidare med framöver för att fortsätta utvecklingen och tillgodose behov som finns för föreningar inom Svenska Skyttesportförbundet.

  • Kommunicera ut tydligt vikten av LOK-rapportering och ett uppdaterat medlemsregister
  • Fortsätta utveckla Tävlingskalendern så den tilltalar alla
  • Revidera tränarstrukturen och utbildningsmaterialet för att digitalisera delar av det och öka tillgängligheten.
  • Ta vara på jämställdhetsarbetet som pågår i förbundet och kommunicera ut detta till distrikt och föreningar allteftersom
  • Skapa en mall för jämställdhetspolicy för att föreningar ska ha något att utgå från när egna policys skapas
  • Fortsätta kommunicera ut att Skyttesportförbundet arbetar för en verksamhet där alla ska kunna idrotta hela livet oavsett ambition

Länk till djupare artikel om enkäten

Länk till hur enkäten var utformad

För frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta SvSF:s föreningsutvecklare.
Frågor och synpunkter gällande utbildning svarar utbildningsansvarig på. 

Alla kontakter på kansliet hittar ni här.

 

Skribent: Alexander Carlsson
Epost: Adressen Gömd

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄFFSÄKERT 
SvSF:s webb-tv magasin 


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOPBingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: This is a mailto link